બંધ

ઓફિસ નિર્દેશિકા

કલેકટર

નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી. રાજેન્દ્ર પટેલ, આઇ.એ.એસ. કલેકટર, સાબરકાંઠા

02772 241001

collector-sab[at]gujarat[dot]gov[dot]in


 

નિવાસી અધિક કલેકટર

નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી એચ. આર. મોદી નિવાસી અધિક કલેકટર

02772 246012

add-collector-sab[at]gujarat[dot]gov[dot]in


પ્રાંત અધિકારી

નામ હોદ્દો સંપર્ક
શ્રી. વાય.એસ.ચૌધરી નાયબ કલેકટર અને પ્રાંત અધિકારીશ્રી, હિંમતનગર

02772 240946, 247126

po-sab[at]gujarat[dot]gov[dot]in

મિસ. એસ.એન. પરીખ નાયબ કલેકટર અને પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ઇડર

02778 251550, 252132

sdm-idar-sab[at]gujarat[dot]gov[dot]in

શ્રી એચ. યુ. શાહ  નાયબ કલેકટર અને પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ખેડબ્રહ્મા

02775 220122, 220123

sdm-khed-sab[at]gujarat[dot]gov[dot]in

શ્રીમતી એસ. જી. પઢેરિયા નાયબ કલેકટર અને પ્રાંત અધિકારીશ્રી, પ્રાંતિજ

+91 2770 232204, 232205

sdm-prantij-sab[at]gujarat[dot]gov[dot]in