બંધ

કેવી રીતે પહોંચવું

વિમાન દ્વારા

પોલો ફોરેસ્ટનો નજીકનું હવાઇમથક અમદાવાદ છે, જે સાઇટથી 153 કિલોમીટરના અંતરે આવેલું છે. અમદાવાદ ને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઇમથકો સાથે જોડતી ઘણી ફ્લાઇટ્સ છે. અમદાવાદથી પોલો સુધી અમારે ફક્ત માર્ગ દ્વારા જવું પડશે.

ટ્રેન દ્વારા

પોલો ફોરેસ્ટથી નજીકનું ટ્રેન સ્ટેશન અમદાવાદ છે, જે સાઇટથી 153 કિ.મી.ના અંતરે આવેલું છે. સંખ્યાબંધ ટ્રેનો અમદાવાદથી ભારતના વિવિધ શહેરોને જોડે છે. અમદાવાદથી પોલો સુધી અમારે ફક્ત માર્ગ દ્વારા જવું પડશે.

માર્ગ દ્વારા

પોલો ફોરેસ્ટ એ સારા રસ્તા નેટવર્ક દ્વારા બાકીના દેશ સાથે જોડાયેલું છે. શહેરને જોડતા રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય હાઈવેનો સારો નેટવર્ક પણ છે. અમે સાઇટ સુધી પહોંચવા માટે રાજ્ય પરિવહન અથવા ખાનગી વાહન લઈ શકીએ છીએ.