બંધ

કોણ કોણ છે

કલેકટર

નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી.સી.જે.પટેલ, આઇ.એ.એસ. કલેકટર, સાબરકાંઠા

+91 2772 241001

collector-sab[at]gujarat[dot]gov[dot]in


 

નિવાસી અધિક કલેકટર

નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી વી. એલ. પટેલ નિવાસી અધિક કલેકટર

+91 2772 246012

add-collector-sab[at]gujarat[dot]gov[dot]in


પ્રાંત અધિકારી

નામ હોદ્દો સંપર્ક
મિસ. એસ.એન. પરીખ નાયબ કલેકટર અને પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ઇડર

+91 2772 251550, 252132

sdm-idar-sab[at]gujarat[dot]gov[dot]in

શ્રી કે. એસ. મોદી નાયબ કલેકટર અને પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ખેડબ્રહ્મા +91 2772 220122, 220123
શ્રીમતી એસ. જી. પઢેરિયા નાયબ કલેકટર અને પ્રાંત અધિકારીશ્રી, પ્રાંતિજ

+91 2772 232204, 232205

sdm-prantij-sab[at]gujarat[dot]gov[dot]in

શ્રી. વાય. એસ. ચૌધરી નાયબ કલેકટર અને પ્રાંત અધિકારીશ્રી, હિંમતનગર

+91 2772 240946, 247126

po-sab[at]gujarat[dot]gov[dot]in