બંધ

કોણ કોણ છે

નામ હોદ્દો સંપર્ક
શ્રી. હિતેશ કોયા, આઇ.એ.એસ. કલેકટરશ્રી, સાબરકાંઠા

(02772) 241001

collector-sab@gujarat.gov.in

 

 

 

નિવાસી અધિક કલેકટરશ્રી

નામ હોદ્દો સંપર્ક
શ્રી. દિગંત. કે. બ્રહમભટ્ટ          નિવાસી અધિક કલેકટરશ્રી

(02772) 246012

add-collector-sab@gujarat.gov.in


પ્રાંત અધિકારીશ્રી

નામ હોદ્દો સંપર્ક
શ્રી. એ.કે.ગૌસ્વામી           પ્રાંત અધિકારીશ્રી, હિંમતનગર

(02772) 240946, 997-840-5193

po-sab@gujarat.gov.in

શ્રી. તેજસ ચૌધરી          પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ઇડર

(02778) 251550, 997-840-5347

sdm-idar-sab@gujarat.gov.in

શ્રી. એચ. યુ. શાહ           પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ખેડબ્રહ્મા

(02775) 220122, 756-700-8553

sdm-khed-sab@gujarat.gov.in

શ્રી. મહિપતસિંહ ડોડીયા         પ્રાંત અધિકારીશ્રી, પ્રાંતિજ

(02770) 232204, 756-700-8736

prant-rev-prantij@gujarat.gov.in


મામલતદારશ્રી

નામ હોદ્દો સંપર્ક
શ્રી એ. જે. પટેલ મામલતદાર, હિમતનગર

(02772) 246481, 756-700-6287

mam-sab@gujarat.gov.in

શ્રી. કે. જે. વાઘેલા મામલતદાર, ઇડર

(02778) 250003, 820-026-6712

mam-idar@gujarat.gov.in

શ્રી. નિમેશ પટેલ મામલતદાર, વડાલી

(02778) 222017, 635-574-7807

mam-vadali@gujarat.gov.in

શ્રીમતી. વિધી પટેલ મામલતદાર, પ્રાંતિજ

(02770) 230425, 997-895-8328

mam-prantij@gujarat.gov.in

શ્રી. એચ. એલ. ચૌહાણ મામલતદાર, તલોદ

(02774) 220641, 992-591-2311

mam-talod@gujarat.gov.in

શ્રી. એન. ટી. પરમાર મામલતદાર, ખેડબ્રહ્મા

(02775) 220001, 982-594-4830

mam-khedbrahma@gujarat.gov.in

શ્રી. એમ. જી. નિમાવત મામલતદાર, વિજયનગર

(02770) 230425, 990-998-2319

mam-prantij@gujarat.gov.in

શ્રી. એચ. ડી. પ્રજાપતિ મામલતદાર, પોશીના

(02775) 283533, 992-530-9760

dymam-posina-sab@gujarat.gov.in