બંધ

કોણ કોણ છે

કલેકટર

નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી.હિતેશ કોયા, આઇ.એ.એસ. કલેકટર, સાબરકાંઠા

241001

 


 

નિવાસી અધિક કલેકટર

નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી  એચ. આર. મોદી  નિવાસી અધિક કલેકટર

246012

 


પ્રાંત અધિકારી

નામ હોદ્દો સંપર્ક
મિસ. એસ.એન. પરીખ નાયબ કલેકટર અને પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ઇડર

251550

 

શ્રી એચ. યુ. શાહ નાયબ કલેકટર અને પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ખેડબ્રહ્મા

220122

 

શ્રીમતી એસ. જી. પઢેરિયા નાયબ કલેકટર અને પ્રાંત અધિકારીશ્રી, પ્રાંતિજ

232204

 

શ્રી. વાય. એસ. ચૌધરી નાયબ કલેકટર અને પ્રાંત અધિકારીશ્રી, હિંમતનગર

240946