બંધ

ગામ અને પંચાયતો

તાલુકાનું નામ ગ્રામ પંચાયત ની સંખ્યા ગ્રામની સંખ્યા કુલ વસ્તી ગ્રામ્ય વસ્તી શહેરી વસ્તી એસ.સી વસ્તી એસ.ટી. વસ્તી સાક્ષરતા દર બી.પી.એલ. ૦-૧૬ બી.પી.એલ.૧૬-૨૦ કુલ કામ કરનાર કુલ કામ નહિ કરનાર
ખેડબ્રહ્મા ૩૨ ૭૬ ૧૬૧૫૩૨ ૧૩૬૫૩૧ ૨૫૦૦૧ ૮૬૯૬ ૨૨૦૯૬૪ ૫૩.૧૫ ૧૬૦૩૫ ૧૮૯૮૩ ૧૩૬૪૩૨ ૧૫૬૪૧૧
વડાલી ૩૯ ૫૫ ૯૨૩૫૭ ૭૧૭૧૧ ૨૦૬૪૬ ૧૧૨૧૬ ૩૬૯૩ ૭૩.૯૪ ૨૦૮૩ ૫૪૦૪ ૪૬૪૭૬ ૪૫૮૮૧
પોશીના ૧૭ ૫૯ ૧૩૧૬૧૧ ૧૩૧૬૧૧ ૪૪.૨૩
ઇડર ૧૦૧ ૧૪૪ ૨૫૭૯૦૪ ૨૧૫૫૯૮ ૪૨૩૦૬ ૪૧૭૫૯ ૧૪૩૪૪ ૭૯.૬૪ ૪૧૬૨ ૯૯૨૬ ૧૧૮૯૮૩ ૧૪૭૭૨૪
તલોદ ૬૦ ૭૭ ૧૫૪૪૨૪ ૧૩૬૧૨૬ ૧૮૨૯૮ ૧૧૮૭૪ ૪૬૪ ૭૭.૦૫ ૩૯૨૯ ૬૫૦૩ ૬૮૯૨૪ ૮૫૫૦૦
વિજયનગર ૩૧ ૮૬ ૧૦૩૮૯૫ ૯૭૮૧૭ ૬૦૭૮ ૪૮૭૯ ૮૧૫૦૯ ૭૫.૯૧ ૪૮૨૩ ૬૧૧૦ ૪૩૯૬૦ ૫૯૯૩૫
પ્રાંતિજ ૫૯ ૬૯ ૧૬૧૨૭૯ ૧૩૭૬૮૩ ૨૩૫૯૬ ૧૩૧૯૦ ૬૦૧ ૮૦.૮૯ ૨૧૧૫ ૫૧૫૨ ૭૨૬૧૭ ૮૮૬૬૨
હિમતનગર ૯૭ ૧૪૬ ૩૪૦૨૮૯ ૨૩૯૦૫૬ ૧૦૧૨૩૩ ૩૩૮૪૮ ૬૬૬૮ ૮૨.૬૮ ૯૦૦૫ ૧૨૮૧૫ ૧૨૧૫૦૮ ૧૯૫૬૫૮
ટોટલ ૪૩૬ ૭૧૨ ૧૪૦૩૨૯૧ ૧૧૬૬૧૩૩ ૨૩૭૧૫૮ ૧૨૫૪૬૨ ૩૨૮૨૪૩ ૭૪.૧૯ ૪૨૧૫૨ ૬૪૮૯૩ ૬૦૮૯૦૦ ૭૭૯૭૭૧