બંધ

જિલ્લા એમ ડી એમ કચેરી

મધ્યાહન ભોજન

ગુજરાત રાજ્યમાં મધ્યાહન ભોજન યોજના વર્ષ-૧૯૮૪માં શરૂ થઇ છે. મધ્યાહન ભોજન યોજનામાં રાજ્ય સરકારનો ૨૫% તથા કેન્દ્ર સરકારનો ૭૫% હિસ્સો છે. સરકારી તેમજ સરકારી સહાયતા મેળવતી, સ્થાનિક પંચાયતી સંસ્થા દ્વારા સંચાલિત પ્રાથમિક તેમજ ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓ ચાલુ હોય તેવા દિવસોમાં સંપૂર્ણ મફત મધ્યાહન ભોજન આપવાની જોગવાઇ છે.

મુખ્ય કામગીરી

  • તાલુકાથી મેળવેલ ખર્ચ નિવેદનોને સમાધાન અને કમિશનર ઑફિસ, ગાંધીનગરને સુપરત કરવું
  • ડી.સી.ની ચકાસણી અને એ.જી., રાજકોટને સબમિશન
  • યોજનાના અસરકારક અમલીકરણ માટે એમડીએમ કેન્દ્ર નિરીક્ષણ
  • વેબપેજ માસિક અને વાર્ષિક ડેટા એન્ટ્રી
  • પેબીલ અને આકસ્મિક બિલ તૈયારી
  • વિદ્યાર્થી લાભાર્થીઓ મુજબ એમડીએમ કેન્દ્રને રાશનની ફાળવણી
  • એફસીઆઈ, અમદાવાદ અને જીલ્લા નાગરિક પુરવઠા નિગમ, સાબરકાંઠા માટે બિલ ચુકવણી