બંધ

પ્રવાસી સ્થળો

ફિલ્ટર:

પોલો ફોરેસ્ટ – પ્રકૃતિમાં સ્થાયી એક પ્રવાસન લક્ષ્ય

કેટેગરી કુદરતી/મનોહર સૌંદર્ય

પોલો ફોરેસ્ટ ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રકૃતિના પ્રેમીઓ અને સાહસિક માટેનો આશ્રય છે. પોલો-ગુજરાતમાં સૌથી પ્રાચીન ઐતિહાસિક સ્થળોમાંની એક, તેની સુંદર આસપાસની…