બંધ

વહીવટી માળખું

 • કલેકટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ
  • આરએસી
  • ચિટનીશ
  • જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી
  • જિલ્લા આયોજન અધિકારી
  • નાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી
  • નાયબ કલેકટર અને પ્રાંત અધિકારી
   • મામલતદાર હિંમતનગર
   • મામલતદાર ઇડર
   • મામલતદાર વડાલી
   • મામલતદાર ખેડબ્રહ્મા
   • મામલતદાર વિજયનગર
   • મામલતદાર પોશીના
   • મામલતદાર તલોદ
   • મામલતદાર પ્રાંતિજ