બંધ

સંપર્ક

જિલ્લા કલેકટર ઑફિસ,

અલ્કાપુરી, પોલોગ્રાઉન્ડ,

હિંમતનગર,

સાબરકાંઠા,

ગુજરાત – 383001

ફોન નંબર +91 2772 241001

ફેક્સ નંબર +91 2772 241611

 

કટોકટી

જિલ્લા હેલ્પલાઇન કોલ: +91 2772 1077

બચાવ અને રાહત કમિશનર કૉલ: 1070