બંધ

હેલ્પલાઇન

ટૉલ ફ્રી અને હેલ્પલાઇન નંબર્સની સૂચિ

ટૉલ ફ્રી નંબર અને હેલ્પલાઇન યોજના / યોજનાઓ
1800-233-7965 સર્વ શિક્ષા અભિયાન – એસ.એસ.એ શાળા વિશેની બધી માહિતી
1800-233-1955 સર્વ શિક્ષા અભિયાન – એસએસએ માત્ર હિંમતનગર જીલ્લા માટે
1800-233-0222 ગુજરાત સ્ટેટ કન્ઝ્યુમર હેલ્પલાઇન
1800-233-4567 મનરેગા- રોજગારની વિગતો અને કાર્યની વિગતો
1800-233-1021 આરએસબીવાય – રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના – આરએસબીવાય યોજનાથી સંબંધિત માહિતી
1800-233-1022 મુખ્ય મંત્રી અમૃતમ યોજના – મુખ્ય તબીબી સહાય માટે
1800-233-5500 પીડીએસ, ફૂડ એન્ડ રેશન કાર્ડ, જીએસઈબી પરિણામો, ઓજાસ જોબ્સ, આઇટીઆઈ પ્રવેશ, ફોર્મ, વૃદ્ધાવસ્થા, અપંગ વ્યક્તિઓ
100 પોલીસ
101 આગ
103 ટ્રાફિક નિયંત્રણ
108 એમ્બ્યુલન્સ
1910 બ્લડ બેન્ક
1098 બાળ રેખા
181 મહિલા હેલ્પલાઇન – ઘરેલું હિંસા, ત્રાસદાયક, રોજગાર વગેરે.
1091 મહિલા ઇમરજન્સી હેલ્પલાઇન – અમદાવાદ