બંધ

હેલ્પલાઇન

ટૉલ ફ્રી અને હેલ્પલાઇન નંબર્સની સૂચિ

ટૉલ ફ્રી નંબર અને હેલ્પલાઇન યોજના / યોજનાઓ
1800-233-7965 સર્વ શિક્ષા અભિયાન – એસ.એસ.એ શાળા વિશેની બધી માહિતી
1800-233-1955 સર્વ શિક્ષા અભિયાન – એસએસએ માત્ર હિંમતનગર જીલ્લા માટે
1800-233-0222 ગુજરાત સ્ટેટ કન્ઝ્યુમર હેલ્પલાઇન
1800-233-4567 મનરેગા- રોજગારની વિગતો અને કાર્યની વિગતો
1800-233-1021 આરએસબીવાય – રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના – આરએસબીવાય યોજનાથી સંબંધિત માહિતી
1800-233-1022 મુખ્ય મંત્રી અમૃતમ યોજના – મુખ્ય તબીબી સહાય માટે
1800-233-5500 પીડીએસ, ફૂડ એન્ડ રેશન કાર્ડ, જીએસઈબી પરિણામો, ઓજાસ જોબ્સ, આઇટીઆઈ પ્રવેશ, ફોર્મ, વૃદ્ધાવસ્થા, અપંગ વ્યક્તિઓ
079-26442466 / 079-22770410 મહિલા હિંસા – અવેગ
99240-85000 આરટીઆઈ – ગુજરાત મહિટી અધિકારી પેલ
100 પોલીસ
101 આગ
103 ટ્રાફિક નિયંત્રણ
108 એમ્બ્યુલન્સ
1910 બ્લડ બેન્ક
1098 બાળ રેખા
181 મહિલા હેલ્પલાઇન – ઘરેલું હિંસા, ત્રાસદાયક, રોજગાર વગેરે.
1091 મહિલા ઇમરજન્સી હેલ્પલાઇન – અમદાવાદ