બંધ

કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ

સરકારી આર્ટસ અને કૉમર્સ કોલેજ, હિંમતનગર

હિંમતનગર, સાબરકાંઠા

ફોન : 02772-275501

સરકારી આર્ટસ અને કોમર્સ કોલેજ, જાદર

તા. ઇડર જી. સાબરકાંઠા

ફોન : 02778-240888

સરકારી કૉમર્સ કોલેજ, વડાલી

વડાલી, સાબરકાંઠા

ફોન : 02778-220075

સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ, ઇડર

ઇડર, સાબરકાંઠા

ફોન : 02778-251977