બંધ

ટપાલ

પોસ્ટ ઓફિસ ઈડર

ઈડર, સાબરકાંઠા - 383430.

ફોન : 02778-250013

પોસ્ટ ઓફિસ ખેડબ્રહ્મા

ખેડબ્રહ્મા, સાબરકાંઠા - 383255. ફોન. 02775 220013

ફોન : 02775-220067

પોસ્ટ ઓફિસ તલોદ

તલોદ, સાબરકાંઠા - 383215

ફોન : 02770-220604

પોસ્ટ ઓફિસ પ્રાંતિજ

પ્રાંતિજ, જિ. સાબરકાંઠા - 383205. ફોન. 02770-230434

ફોન : 02770-230596

પોસ્ટ ઓફિસ વિજયનગર

વિજયનગર, સાબરકાંઠા - 383460

ફોન : 02775-255268

પોસ્ટ ઓફીસ પોશીના

પોશીના, સાબરકાંઠા- 383422

ફોન : 02775-283321

વિભાગીય કાર્યાલય, હિંમતનગર

પહેલો માળ, હિંમતનગર હેડ ઓફિસ, સાબરકાંઠા - 383001 ફોન. 02772-243735

ફોન : 02772-241590

હિંમતનગર (હેડ ઓફિસ)

હેડ પોસ્ટ ઑફિસ, સાબરકાંઠા - 383001 ફોન. 02772-245551/54

ફોન : 02772-241545