બંધ

દવાખાનાઓ

જિલ્લા હોસ્પિટલ, હિંમતનગર

ડૉ. જયંત ઉપરીયા, ડૉ. એસ.બી. નાગોરી- 9687633102. સાબરકાંઠા

ફોન : 9687633101

સબ જિલ્લા હોસ્પિટલ, ખેડબ્રહ્મા

ડૉ. બી. એમ. ઓડિચ્યા, ડૉ. સુવેરા- 9426728154. સાબરકાંઠા

ફોન : 9099945108