બંધ

નગરપાલિકાઓ

નગરપાલિકા ખેડબ્રહ્મા

ખેડબ્રહ્મા, સાબરકાંઠા.

ફોન : 02775-220021

નગરપાલિકા તલોદ

તલોદ, સાબરકાંઠા.

ફોન : 02770-220652

નગરપાલિકા પ્રાંતિજ

પ્રાંતિજ, સાબરકાંઠા.

ફોન : 02770-233310

નગરપાલિકા વડાલી

વડાલી, સાબરકાંઠા.

ફોન : 02778-222016