બંધ

બિન સરકારી સંગઠનો

નરોત્તમ લાલભાઈ લક્ષ્મીપુરા

ખેડબ્રહ્મા, સાબરકાંઠા.

ફોન : 9727987848

વિકસત સંસ્થા (વિક્રમ સારાભાઈ), ભિલોડા

શ્રી રમેશ પટેલ , ખેડબ્રહ્મા - પોશીના, સાબરકાંઠા.

ફોન : 9909916656