બંધ

બેંકો

ઇન્ડિયન બેંક, હિંમતનગર

ગણેશ ચેમ્બર, બસ સ્ટેન્ડ પાસે, હિંમતનગર - 383001

ફોન : 02772-240042

બેંક ઓફ બરોડા, હિંમતનગર

હિંમતનગર શાખા, હિંમતનગર, સાબરકાઠા - 383001

ફોન : 02772-246741

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, હિંમતનગર

મોદી બિલ્ડિંગ, હાજીપુરા, હિંમતનગર. સાબરકાંઠા - 383001

ફોન : 02772-242805

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, ઇડર

સરપ્રતાપ સ્કૂલ સામે, ઇડર, સાબરકાંઠા. 7600038525

ફોન : 02778-252528