બંધ

વીજળી

ઉત્તર ગુજરાત વિજ કંપની લિ.

યુજીવીસીએલ ડિવિઝન ઓફિસ, ઇડર, સાબરકાંઠા - 383430

ફોન : 02778-251004