બંધ

શાળાઓ

એ.પી. ઠાકર વિદ્યાલય

રાજપુર, તા - વિજયનગર, સાબરકાંઠા

ફોન : 9427058950

ઘડકન માધ્યમિક શાળા

ઘડકન, તા - પ્રાંતીજ, સાબરકાંઠા

ફોન : 9427737240

પારસ પ્રાથમિક વિદ્યાલય

લામ્બડિયા, તા - ખેડબ્રહ્મા, સાબરકાંઠા

ફોન : 9427850918

બી.જી. શાસ્ત્રી હાઇસ્કૂલ

વડાલી, સાબરકાંઠા.

ફોન : 9429760607

રામપુર (જાંબુડી), પ્રાથમિક શાળા

રામપુર, પો - જાંબુડી, તા - હિંમતનગર, જિ - સાબરકાંઠા

ફોન : 9428389736

સરપ્રતાપ હાઈસ્કૂલ

ઇડર, સાબરકાંઠા.

ફોન : 9426341989

સી.આર. ભગત હાઇસ્કૂલ

હરસોલ તા- તલોદ. સાબરકાંઠા.

ફોન : 9427079552