બંધ

પ્રમાણપત્રો

જાહેર સેવા આ સેવાઓ માટે ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે. આ તમામ એપ્લિકેશન કોમન સેવા પોર્ટલ એટલે કે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ છે. વધુ માહિતી અને એપ્લિકેશન માટે કૃપા કરીને ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલની મુલાકાત લો. ઑનલાઇન અરજી અંગેની કોઈપણ પૂછપરછ માટે તમે 18002335500 પર ડિજિટલ ગુજરાત હેલ્પ ડેસ્ક પર સંપર્ક કરી શકો છો.

 • ખેડૂત પ્રમાણપત્ર
 • આવક પ્રમાણપત્ર
 • વારસાઈ પ્રમાણપત્ર માટે અરજી
 • ડોમિસાઈલ પ્રમાણપત્ર
 • વરિષ્ઠ નાગરિક પ્રમાણપત્ર
 • ચાર્ટર પ્રમાણપત્ર
 • ધાર્મિક લઘુમતી પ્રમાણપત્ર
 • વિધવા પ્રમાણપત્ર
 • આર્થિક રીતે પાછળના પ્રમાણપત્ર (જોબ / શિક્ષણ હેતુ સિવાય)
 • કેન્દ્ર સરકાર માટે બિન-ક્રીમી લેયર પ્રમાણપત્ર
 • બિનસંબંધિત આર્થિક રીતે નબળા વિભાગો (જોબ / શિક્ષણ હેતુ માટે)

મુલાકાત: https://www.digitalgujarat.gov.in/

સ્થળ : તમામ મામલતદાર કચેરી | શહેર : તમામ સબંધિત શહેરો