બંધ

રાશન કાર્ડ

જાહેર સેવા આ સેવાઓ માટે ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે. આ તમામ એપ્લિકેશન સામાન્ય સેવા પોર્ટલ એટલે કે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ છે. વધુ માહિતી અને એપ્લિકેશન માટે કૃપા કરીને ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલની મુલાકાત લો. ઑનલાઇન અરજી અંગેની કોઈપણ પૂછપરછ માટે તમે 18002335500 પર ડિજિટલ ગુજરાત હેલ્પ ડેસ્ક પર સંપર્ક કરી શકો છો.

  • રાશન કાર્ડ રદ કરવા માટેની અરજી
  • નવા રાશન કાર્ડ માટે અરજી
  • અલગ રાશન કાર્ડ માટે અરજી
  • રાશન કાર્ડ ડુપ્લિકેટ માટે અરજી
  • રાશન કાર્ડ સભ્ય ગાર્ડિયન માટે અરજી
  • રાશન કાર્ડમાં નામ ઉમેરવું
  • રાશન કાર્ડમાંથી નામ દૂર કરવું
  • રાશન કાર્ડમાં ફેરફાર કરો
  • રાશન કાર્ડમાં ફેરફાર (અન્ય તાલુકા / જીલ્લાના સ્થાનાંતરણ માટે)

મુલાકાત: https://www.digitalgujarat.gov.in

સ્થળ : તમામ મામલતદાર કચેરી | શહેર : તમામ સબંધિત શહેરો